MR ŞARTLARI

MR 001/GREV, LOKAVT, HALK HAREKETLERİ TERÖRİZM


Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve taraflarca kararlaştırılmış ek primin sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla teminatın, Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarları da aşağıdaki kapsam dahilinde temin edecek şekilde genişletildiği taraflarca kararlaştırılmıştır.
Taraflarca üzerinde anlaşmaya varılmış ek primin sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla teminatın; grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri sonucu sigortalı nesneler üzerinde doğrudan doğruya oluşacak kayıp ve zararları, aşağıda belirtilen özel şartlar ve istisna hükümleri çerçevesinde kapsayacak şekilde genişletilmesini kararlaştırılmıştır.
İşbu klozda yer alan grev, lokavt, halk hareketleri rizikolarının tanımı, kapsamı ve gerçekleştirme koşulları aşağıda belirtilmiştir.


1. Bir kimsenin başkaları ile birlikte, grev veya lokavt ile ilgili olsun veya olmasın ve aşağıda özel şartlar ve istisnalar başlığı altında yer alan eylemlerin kapsam ve niteliğinde olmayan, toplum huzurunu bozacak, kargaşalık ve ayaklanma gibi eylemler sonucu ortaya çıkacak kayıp ve zararlar,
2. Yasal olarak oluşturulmuş ve görevlendirilmiş kamu otoritesinin, yukarıda belirlenmiş toplum huzurunu bozmaya dönük eylem ve faaliyetleri bastırmak, önlemeye çalışmak veya oluşması beklenen kayıp ve zararları en az düzeye indirmek amacıyla girişimde bulunması sırasında ve uyguladığı inzibati tedbirler sonucu ortaya çıkan kayıp ve zararlar,
3. Grev - lokavt sırasında çalışanların kasıtlı olarak ve grevi desteklemek veya lokavtı kırmak amacıyla giriştikleri eylemler sonucu oluşan kayıp ve hasarlar ile
4. Poliçe üzerinde terörizm teminatının verildiği açıkça belirtilmiş ise terörist eylemler ve eylemlerden doğan sabotaj ile bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün zararlar,
Bu klozda “terör”; baskı, cebir, şiddet, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasa'da belirtilen Cumhuriyet'in niteliklerini, siyasi, hukuki sosyal, laik, ekonomik düzenini değiştirmek, devletin, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk devletinin ve cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü eylemlerdir. Örgüt, iki veya daha fazla kimsenin aynı amaç etrafında birleşmesiyle meydana gelmiş sayılır. Örgüt terimi, Türk ceza kanunu ile ceza hükümlerini içeren özel kanunlarda geçen teşekkül, cemiyet, silahlı cemiyet, çete veya silahlı çeteyi de kapsar.


ÖZEL ŞARTLAR VE İSTİSNALAR


1. Aşağıda belirtilen hasarlar teminat kapsamına girmez:
a. Grev lokavt kargaşalık halk hareketleri, sabotaj veya terörizm sonucu kısmen veya tamamen, sürekli veya geçici işin durması, işin tatil edilmesi, gecikmeye veya değişikliğe uğraması nedenleriyle ortaya çıkan kayıp ve zararlar,
b. Yasal olarak görevlendirilmiş kamu otoritesi tarafından sürekli veya geçici olarak iş gereçlerinin haczedilmesi, geçici veya sürekli olarak elkonulması, işe veya yönetime el konulması nedeniyle ortaya çıkan kayıp ve zararlar,
c. İşyeri taşınmazın herhangi bir veya daha fazla kimse tarafından hukuka aykırı biçimde sürekli veya geçici olarak işgal edilmesi sonucu ortaya çıkan kayıp ve zararlar,
d. Netice hasarları ve tanımına bakılmaksızın her türlü sorumluluk hasarları ile poliçenin maddi hasar limitini ve/veya ilgili teminata ilişkin tazminat limitini aşan ödemeler.
2. Aşağıdaki hallerin dolaylı veya dolaysız, doğrudan veya sonuç olarak neden olduğu kayıp ve hasarlar keza teminat dışında kalırlar:
a. Savaş, iç savaş, düşman işgali, yabancı düşman tarafından girişilen hasmane hareketler, savaş ilan edilmiş olsun veya olmasın savaş benzeri girişimler,
b. Askeri başkaldırma ve isyan, ihtilal, askeri gücün veya sair kamu erkinin yasa dışı kötüye kullanılması halleri,
c. Bir veya birden fazla kimsenin güç kullanarak hükümeti devirmek, fiili durum yaratmak amacıyla örgütlenmeleri, anarşi yaratarak terörist eylemlere girişmeleri.
Bu kopyalama kapsamında bir hasar durumunda, gerekli görüldüğü takdirde, hasarın sebebinin yukarıda belirtilen istisnalardan olmadığının ispat külfeti sigortalıya aittir.
3. Sigortacı sigortalının en son bilinen adresine taahhütlü mektupla bildirimde bulunmak suretiyle, sigorta teminatını her zaman sona erdirebilir. Bu durumda sigortacı sigorta priminin, teminatın sona erdirildiği tarihten doğal bitim tarihine kadar olan süreyi karşılayan bölümünü sigorta ettirene iade etmekle yükümlüdür.
4. Bu zeyilname ile teminat altına alınmış ek rizikolar için saptanmış olan “her bir olay başına hesaplanacak tazminat limiti'' kesintisiz olarak 168 saatlik bir süre içinde meydana gelen hasarların birikimli tutarı kadardır.
5. Her halükarda, sigortacının poliçe süresi içinde sorumlu tutulabileceği azami tazminat tutarı, proje süresince toplam tazminat limiti ile sınırlıdır.
Poliçe üzerinde belirtilmemiş ise, tazminat limiti bu poliçe ile temin edilen kıymetlerin poliçede belirtilmiş olan bedelleri ile sınırlıdır.
Not: Terörizm hasarları poliçe üzerinde belirtilen limit dâhilinde teminata dahildir.

MR 002/ÇAPRAZ SORUMLULUK
Bu özel şart ile, poliçede “sigortalının unvanı” paragrafında isimleri yazılı olan şahıs, firma ve/veya kuruluşların her birisinin ayrı şahsiyet veya kuruluş olduğu kabul edilmiş ve poliçede verilen üçüncü şahıs mali mesuliyeti ek teminatının aşağıdaki istisnalar ve diğer şartların uygulanmasıyla bu şahıs ve/veya kuruluşların her biri adına ayrı düzenlenmiş sayılacağı hususunda taraflar mutabık kalmıştır.
Buna göre poliçelerde isimleri yazılı sigortalı şahıs veya kuruluşlar birbirlerine göre üçüncü şahıs olarak kabul edilecektir.


Bu özel şart ile verilen teminat sonucunda sigortacının her bir olay ve olaylar zinciri için azami sorumluluğu hiçbir surette poliçede belirtilen olay başına ve toplam 3. Şahıs mali mesuliyet teminat limitlerini geçmeyecek ve tazminat 3.şahıs mali mesuliyet sigortaları genel şartları dâhilinde hesap edilecektir. Poliçede belirtilen diğer özel şartlar ve genel şartlarda bu kloz sebebi ile hiçbir değişiklik yapılmamış olup, diğer şartlar ve klozlar aynen geçerlidir.


İstisnalar
1. Poliçede, Sigorta konusu projenin bedeli içerisine dahil edilmek suretiyle All Risk kapsamında teminat altına alınabilecek iş kalemleri ile, ek sözleşme maddeleri ve ek teminatlar kapsamında belirli alt limitler ile teminat kapsamına dahil edilmesi mümkün olan ziya ve hasarlar çapraz sorumluluk teminatı kapsamında değerlendirilemeyecektir.
2. Yukarıda bahsi geçen firma ve/veya kuruluşlardaki işçi ve memurların işveren mali mesuliyeti sigortası ve/veya sosyal sigortalar kapsamına giren hastalık, ölümcül olsun veya olmasın geçirecekleri her türlü kaza ve yaralanma hasarları çapraz sorumluluk teminatı dışındadır.
Her bir olayda veya olaylar zincirinde, poliçede sigortalı olarak belirtilen şahıs, firma ve/veya kuruluşlara çapraz sorumluluk teminatı sebebi ile ödenecek toplam tazminat tutarı, poliçede belirtilmiş olan 3.Şahıs Mali Mesuliyet limitleri çerçevesinde değerlendirilerek hesaplanacaktır.

MR 003/BAKIM DEVRESİ İŞLEMLERİ TEMİNATI

Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve taraflarca kararlaştırılmış ek primin sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla teminatın, inşaatın bitim veya geçici kabulunden sonra başlayan bakım devresini de aşağıdaki kapsam dâhilinde kapsayacak şekilde genişletildiği taraflarca kararlaştırılmıştır.
Bakım devresi teminatı sadece poliçede belirtilen bakım süresi tarihleri arasında yüklenici ile işveren arasında imzalanmış olan sözleşmenin bakım şartıyla ilgili hükümlerin uygulanması amacıyla yapılan ziyaret ve çalışmalar sırasında sigortalı yükleniciler tarafından sigortalı projeye verilebilecek kayıp ve zararları da temin edecek şekilde genişletildiği kayıt ve kabul edilmiştir.
Bu teminat poliçe üzerinde belirtilmiş olan süre zarfında geçerli olacaktır.
Teminat Dışında Kalan Haller
Sigortacı, bakım devresinde aşağıdaki haller sebebiyle olacak zararlardan sorumlu olmayacaktır
a. Sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri gereğince eksik ve kusurların giderilmesi maksadı ile yaptığı çalışmalar sırasında üçüncü şahısların uğrayacağı zararlar dolayısıyla sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar,
b. Bakım faaliyetinden kaynaklanmayan yangın, infilak, dahili su, duman, her türlü taşıt çarpması, kar ağırlığı,
c. Her türlü tabiat olayları, doğal afetler,
d. Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu ziya ve hasarlar,
e. Sigortalı kıymetler dışında, sigortalı taraflara ait mevcut bina ve tesislere verilebilecek zararlar,
f. Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs.
Bu teminat poliçe üzerinde belirtilmiş olan süre ile geçerli olup, poliçede yazılı bakım devresi süresi her ne olursa olsun geçici kabulün yapılması ve/veya sigortalı kıymetin işletmeye açılması ile fiilen kendiliğinden başlar.

MR 004/GENİŞLETİLMİŞ BAKIM DEVRESİ

Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve taraflarca kararlaştırılmış ek primin sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla teminatın, inşaatın bitim veya geçici kabulunden sonra başlayan bakım devresini de aşağıdaki kapsam dahilinde kapsayacak şekilde genişletildiği taraflarca kararlaştırılmıştır.
Bakım devresi teminatı, inşaatın tamamlanması veya geçici kabulün yapılması yahut işverene teslim edilmesi veya işveren tarafından kullanılması ile başlayıp işveren tarafından kesin kabulün yapılması ile sona erer.
1. Teminatın Kapsamı
İnşaat Sigortası Genel Şartları (Bütün Riskler) hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Genel Şartların A.3 maddesinin (f) bendi kapsamında tamamlanmış veya geçici kabulü yapılmış yahut işveren tarafından kullanılan inşaatta;
a. Müteahhidin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar ile,
b. Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde müteahhidin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziya ve hasarlar temin edilmiştir.
2. Ek Sözleşme ile Teminat Altına Alınabilecek Hal
Müteahhidin sözleşme şartları dâhilindeki yükümlülükleri gereğince eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla bakım devresinde yaptığı çalışmalar sırasında üçüncü şahısların uğrayacağı zararlar dolayısıyla sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar, ek sözleşme ile teminat altına alınabilir.
3. Teminat Dışında Kalan Haller
Sigortacı, bakım devresinde aşağıdaki haller sebebiyle meydana gelen zararlardan sorumlu değildir.
a. Bakım faaliyetinden kaynaklanmayan; yangın, infilak, dahili su, duman, kar ağırlığı, her türlü taşıt çarpması,
b. Her türlü doğal afetler,
c. Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler,
d. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler,
e. Sigortalı kıymetler dışında, sigortalı taraflara ait mevcut bina ve tesislere zarar gelmesi,
f. Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs.
İHTAR: Bu teminat poliçe üzerinde belirtilmiş olan süre ile geçerli olup, poliçede yazlı bakım devresi süresi her ne olursa olsun inşaatın tamamlanması, geçici kabulün yapılması veya sigortalı kıymetin fiilen kullanıma alınması ile kendiliğinden başlar.


MR 005/YAPI VE MONTAJ SİGORTALARI İŞ PROGRAMI ÖZEL ŞARTI

Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak kaydıyla, aşağıda belirtilen özel şartların poliçeye eklenmesi kararlaştırılmıştır.
Sigortalı tarafından yapı ve/veya montaj poliçesinin gereğince düzenlenebilmesi amacıyla sigortacıya yapılan her türlü yazılı bildirimler, verilen teknik bilgiler, iş ve iş akış tablo ve programları işbu poliçenin ve birbirlerinin tamamlayıcıları ve ayrılmaz parçalarıdır. Sigortacının sorumluluğu kendisine iletilen yazılı bildirim ve programlarda belirlenen konu ve süreler ile sınırlıdır.
Bu nedenle sigortacı, iş programlarında meydana gelen sapma ve süre aşımlarını, herhangi bir hasar oluşmasından önce not ve kabul ettiğine dair yazılı onay vermiş olmadıkça, iş programlarında meydana gelen sapma ve süre aşımlarına bağlı olarak ortaya çıkacak kayıp ve zararlardan sorumlu olmayacaktır.
İş akışındaki kabul edilebilecek maksimum sapma süresi poliçe üzerinde belirtilmiştir.

MR 006/FAZLA MESAİ, GECE İŞÇİLİĞİ, TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA VE SERİ TAŞIMA EK GİDERLERİ TEMİNATI.

Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve taraflarca kararlaştırılmış ek primin sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla teminatın, fazla mesai, gece işçiliği, resmi tatil günlerinde çalışma ve seri taşıma giderlerini de temin edecek şekilde genişletildiği taraflarca kararlaştırılmıştır.
Ancak:
a. Yukarıda sayılan bu ek giderler, poliçe ile verilen teminat kapsamına giren herhangi bir hasarla ilgili olarak ve bu hasarı en aza indirmek amacıyla yapılmış olmalıdır.
b. Uçakla taşıma ek giderleri, işbu kloz teminatı kapsamına girmez.
c. Hasar anında eksik sigorta tespit edilmesi halinde bu kloz kapsamında hesaplanan tazminat tutarı da eksik sigorta oranı nispetinde azaltılacaktır.
Her bir olayda ödenecek azami tazminat limiti hasarın % 10' una kadar limit ile teminata dâhil edilmiştir.
Farklı bir tazminat limitinin belirlenmiş olması halinde poliçe üzerinde yazılı olan limit geçerli olacaktır.

MR 007/UÇAKLA TAŞIMA EK GİDERLERİ TEMİNATI

Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve taraflarca kararlaştırılmış ek primin sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla teminatın, uçakla taşıma masraflarını da kapsayacak şekilde genişletildiği taraflarca kararlaştırılmıştır.
Ancak bu tip ek giderlerin, işbu poliçe teminatı kapsamında olan kayıp ve zararlarla ilgili olarak yapılmış olması şartı aranacaktır.
Ayrıca, sigorta süresi içinde bu kloza göre uçakla taşıma masrafları olarak ödenecek azami tutar aşağıda gösterilen tazminat limitini aşamaz.
Tazminat kapsamına giren ek giderler için olay başına uçakla taşıma masrafının % 20'si minimum poliçede belirtilen tenzili muafiyet uygulanacaktır.
Poliçe üzerinde özel bir muafiyet belirtilmemiş ise “diğer hasarlar” muafiyeti geçerli olacaktır.
Hasar anında eksik sigorta tespit edilmesi halinde bu kloz kapsamında hesaplanan tazminat tutarı da eksik sigorta oranı nispetinde azaltılacaktır.
Azami tazminat limiti: her bir hasarın % 10'u ile sınırlıdır. Farklı bir tazminat limitinin verilmesi halinde poliçe üzerinde yazılı olan limit geçerli olacaktır.

MR 008/DEPREM BÖLGESİNDEKİ YAPILAR

Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla, deprem nedeniyle sigortalı değerlerde oluşacak kayıp ve zararların, sigortalı yapılara ait proje, malzeme ve işçiliğin, yerel resmi düzenlemelerin ve yönetmeliklerin deprem için öngördüğü şart ve standartlara uygun olarak yapıldığının ve hesaplamalarda da aynı kod ve standartların uygulandığının, sigorta ettiren tarafından önceden taahhüt ve ispat edilmesi koşuluyla tazmin edileceği, taraflarca kararlaştırılmıştır.

MR 009/DEPREM TEMİNATINDA MADDİ VE SORUMLULUK HASARLARI İSTİSNA KLOZU

Bu kloz ile, depremin dolaylı ve dolaysız olarak yol açtığı maddi kayıp ve hasarlar ile sorumluluk hasarlarından sigortacı sorumlu olmayacaktır.

MR 010/SEL VE SEYLÂP TEMİNATINDA MADDİ VE SORUMLULUK HASARLARI İSTİSNA KLOZU

Bu kloz ile, sel ve seylapın dolaylı veya dolaysız olarak yol açtığı maddi ve sorumluluk kayıp ve zararlarından sigortacı sorumlu olmayacaktır.

MR 011/SERİ HASARLAR

Bu kloz ile poliçe ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer teminat ve istisna hükümleri, fiyat ve şartlar saklı kalmak kaydıyla taraflar seri hasarlar konusunda aşağıda yazılan koşulların uygulanacağını kabul ve kayıt etmişlerdir.
Hatalı plan, proje, malzeme, kötü işçilik ve döküm hataları nedeniyle, yapı bölümlerine, makine ve aksamına benzer nitelikteki araç gerece, montaj hataları dışında kalan ortak bir sebeple verilecek kayıp hasarlar, her bir hasar için poliçede öngörülen katılım payı (muafiyet) düşüldükten sonra, aşağıdaki oranlarda ödenecektir.
1. Hasarda hasarın % 100 'ü
2. Hasarda hasarın % …
3. Hasarda hasarın % …
4. Hasarda hasarın % …
İzleyen diğer hasarlarda ödeme yapılmaz.
(Riske maruz ünitelerin sayısına bağlı olarak, her bir makine ve aksamı ile yapı bölümünün kendi koşullarına uygun yüzdeleri poliçe üzerinde belirtilmiştir.)

MR 012/FIRTINA VE FIRTINAYA BAĞLI MADDİ VE SORUMLULUK HASARLARI İSTİSNA KLOZU

Taraflar, sigortacının 8 bofor (rüzgâr gücü) veya hızı saatte 62 km'yi aşan rüzgârların doğrudan veya dolaylı olarak sebep olacağı fırtına ve buna bağlı su hasarlarında (Maddi zarar ve kayıpları ile sorumluluk hasarları dâhil) sorumlu tutulmayacağı hususunda anlaşmışlardır.

MR 013/ŞANTİYE DIŞI DEPOLANAN İNŞAAT MALZEMELERİ TEMİNATI

Taraflar, poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla ve önceden kararlaştırılmış ek primin sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla poliçe teminatının, poliçede belirlenen adresler içinde kalmak kaydıyla şantiye sahası dışında sigortalının kendisine ait, ve/veya kiraladığı veyahut işveren tarafından kendisine temin edilen depolarında bulunan malzemeleri kapsayacağı konusunda anlaşmışlardır.
Üreticinin, toptancı ve perakendeci tüccarın, işyeri ve teslimat yapan firmaların esas ve koltuk ambarlarında bulunan inşaat malzemeleri işbu ek teminat kapsamı dışındadır.
Ayrıca sigortacı, sigorta ettiren tarafından depo ve ambarlarda bulundurulan malzemeler ile ilgili genellikle kabul edilen hasar önleyici tedbirlerin yerine getirilmediği ve/veya gerekli özenin gösterilmediğinin açıkça anlaşılması halinde, ortaya çıkacak kayıp ve zararlardan sorumlu olmayacaktır.
Hasar önleyici tedbirler, özellikle aşağıda sayılan önlemleri içermelidir:
a. İnşaat malzemeleri, kapalı veya en az etrafı dışarıdan girişi engelleyecek biçimde çevrilmiş bekçili ve yangına karşı korunmalı, malzemenin niteliğine uygun yerlerde depolanmış olmalıdır.
b. Ambarlardaki istifleme kümeleri birbirinden, ya yangına karşı dayanıklı duvarlarla ayrılmış veya aralarında en az 50 metre aralık bırakılarak yerleştirilmiş olmalıdır.
c. İstifleme ve depolardaki yerleştirme, malzemeyi yağmur nedeniyle oluşacak su birikintilerinden veya en az 20 yılda birden daha kısa aralıklarla tekrarlayan sel ve su baskınlarından koruyacak şekilde yapılmalıdır.
d. Yerleştirme kümelerinin belirli poliçe üzerinde belirtilmiş toplam değeri aşmamasına dikkat edilmelidir.
Olay başına tazminat limiti ve uygulanacak muafiyetler poliçe üzerinde belirtilmiştir.
Özel bir muafiyet belirtilmemiş ise “diğer hasarlar” muafiyeti geçerli olacaktır.

MR 100/MAKİNE VE TESİSAT İÇİN TECRÜBE DEVRESİ TEMİNATI

Bu kloz ile taraflar, teminat süresinin, tecrübe ve yükleme devresini içine alacak şekilde ancak, tecrübe devresi başlangıcından itibaren 4 haftalık süreyi aşmamak kaydıyla uzatılmasını kararlaştırmışlardır.
Ancak bu süre her halükarda poliçede belirtilmiş olan Sigorta vade sonunu geçemez.
Bu kloz ile taraflar, teminat süresinin, tecrübe ve yükleme devresini içine alacak şekilde ancak, tecrübe devresi başlangıcından itibaren 4 haftalık süreyi aşmamak kaydıyla uzatılmasını kararlaştırmışlardır.
Ancak bu süre her halükarda poliçede belirtilmiş olan Sigorta vade sonunu geçemez.
Bu kloz ile taraflar, teminat süresinin, tecrübe ve yükleme devresini içine alacak şekilde ancak, tecrübe devresi başlangıcından itibaren 4 haftalık süreyi aşmamak kaydıyla uzatılmasını kararlaştırmışlardır.
Ancak bu süre her halükarda poliçede belirtilmiş olan Sigorta vade sonunu geçemez.
Bununla birlikte teminat ve sorumluluk tecrübe devresi sona eren veya teslimi yapılan ve/veya işletmeye alınan makine ve aksamı açısından sona erer. Bu durumda olmayan makineler ve aksam üzerinde tecrübe devresi sonuna kadar teminat devam eder. Ancak bu durumda da poliçede belirtilmiş olan vade sonu sigorta teminatının her halükarda sona erdiği tarih olarak geçerlidir. Test teminatının süresinin 4 haftadan uzun olduğu durumlar ayrıca poliçe üzerinde belirtilecektir.
Taraflar ayrıca tecrübe devresine tabi makine ve aksamı ile ilgili olarak poliçe şartlarına aşağıdaki düzenlemenin getirilmesini kararlaştırmışlardır: “montaj hataları dışında kalan ve plan proje hataları, ayıplı malzeme, döküm ve kötü işçilik nedeniyle oluşan kayıp ve zararlar işbu poliçe teminat kapsamı dışındadır.” Kullanılmış ve ikinci el malzeme açısından işbu teminat geçersizdir.

MR 101/TÜNEL VE GALERİ İNŞAATI ÖZEL ŞARTI

Poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla, taraflar sigortacının, aşağıda belirtilen hususlarla ilgili olarak bir tazminat yükümlülüğü bulunmadığını kararlaştırmışlardır.
a. Kazı metodunun değiştirilmesi veya öngörülmemiş olan zemin yapısı sebebiyle oluşacak ekstra masraflar
b. Gereklilikleri sadece inşaat sırasında ortaya çıksa bile, yumuşak kaya bölgelerinin harçla doldurulması ve/veya ek tedbirler,
c. Plan ve projede yer alan en az hafriyat limitinin aşılması halinde, kazılan yerlerin doldurulması giderleri,
d. Başlangıçta beklenen su miktarlarından fazla su çıksa bile, su giderme işlemleri için yapılan masraflar,
e. Su tahliye sistemlerinin çökmesi sonucu ortaya çıkan, ancak yedek tesisat ve ekipmanlar önlenebilmesi mümkün olan kayıp ve zararlar,
f. Tünel delgi makinelerinin göçük altında kalması veya bunların kurtarılması için harcanan masraflar
g. Yerüstü ve/veya yeraltı sularının deşarjında kullanılacak ek araçlar ve yalıtım maddeleri için yapılan masraflar.
Tazmin edilebilir bir hasar neticesinde, hasarın giderilmesi ve tünelin eski haline getirilmesi veya daha önce mevcut olan haliyle teknik olarak eşit hale getirilmesi için ödenecek tazminat limiti hiçbir şekilde ortalama (metre başına) tünel kazı maliyetinin %.... sini geçmeyecektir. Bu yüzde oran poliçe üzerinde belirtilmiştir.
Poliçe üzerinde bu oran özel olarak belirtilmemiş ise tazmin edilebilir bir hasar neticesinde, hasarın giderilmesi ve tünelin eski haline getirilmesi veya daha önce mevcut olan haliyle teknik olarak eşit hale getirilmesi için ödenecek tazminat limiti hiçbir şekilde ortalama (metre başına) tünel kazı maliyetinin % 100 'ünü geçmeyecektir.

MR 102/YERALTI KABLOLARI, BORU VE DİĞER DONANIMLARA İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR

Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla ve ancak kazı işinin başlamasından önce sigortalının ilgili yetkililerle bağlantı kurarak, yeraltındaki mevcut kablo boru ve benzer donanımların yerlerini tam olarak saptaması ve bunların zarar görmelerini önlemek üzere gerekli önlemleri alması koşuluyla, bu tür kablo, boru ve diğer donanımlar üzerinde oluşacak kayıp ve zararların teminat kapsamında sayılacağı taraflarca kararlaştırılmıştır. Tazminat ödemeleri 3.şahıs mali mesuliyet teminatı çerçevesinde değerlendirilecektir. İlgili plan ve projelerinde yerleri belirlenmiş olan yeraltı donanımları üzerinde teminat kapsamına giren bir kayıp ve zararın oluşması halinde yapılacak tazminat ödemelerine (a) şıkkında belirlenen muafiyet limitleri uygulanır.
İlgili plan ve projelerinde belirtilmiş olan yerlerin dışına yerleştirilmiş bulunan yeraltı donanımları üzerinde tazmin edilebilir bir kayıp ve hasarın oluşması halinde ise, aşağıda (b) şıkkında gösterilen muafiyet limitleri uygulanır.
Her halde ödenecek tazminat, bu tür yeraltı kablo boru ve donanımlarının onarım masrafları ile sınırlı olup, her tür netice hasarları ya da cezai nitelikteki ödemeler teminat haricidir.
Her bir hasar için ve poliçe süresince toplamda ödenecek tazminat limitleri poliçede belirtilmiştir.
Bu kloz için özel olarak Herhangi bir özel limit belirtilmemiş olması halinde 3. Şahıs mali mesuliyet teminatı için belirtilmiş olan tazminat limitleri geçerli olacaktır. Her halükarda poliçe süresince toplam tazminat limiti 3.şahıs mali mesuliyet toplam tazminat limiti ile sınırlıdır.
Muafiyetler:
a. Her bir hasarın % 20 sı minimum poliçe üzerinde belirtilen muafiyet uygulanacaktır. Herhangi özel bir muafiyet belirlenmemiş ise; hasarın % 20'si minimum 3.şahıs mali mesuliyet teminatı için belirtilmiş olan rakamsal muafiyet uygulanır.
b. Poliçe üzerinde belirtilen muafiyet uygulanacaktır.
Herhangi özel bir muafiyet belirlenmemiş ise; poliçede 3.şahıs mali mesuliyet teminatı için belirtilmiş muafiyet uygulanır.

MR 103/EKİNLERE, ORMANLARA VE HER TÜRLÜ DİKİLİ KÜLTÜR BİTKİLERİNE GELEBİLECEK KAYIP VE ZARARLAR İSTİSNA KLOZU

Taraflar; inşaat sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi sırasında, ekinlere, ormanlara ve/veya dikili arazilerde yer alan her türlü bitkiye doğrudan veya dolaylı olarak gelebilecek kayıp ve zararlar ile bunların sonucunda oluşabilecek hukuki sorumluluklar için sigortacının sigortalı ve /veya sigorta ettirene veyahut 3. Şahıslara herhangi bir tazminat ödemeyeceği hususunda anlaşmışlardır.

MR 104/BARAJ VE SU REZERVUARLARINA İLİŞKİN ÖZEL ŞARTLAR

Poliçede veya ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla sigortacının aşağıda belirtilen hususlarla ilgili olarak sigortalı ve/veya sigorta ettirene herhangi bir tazminat ödemeyeceği taraflarca kararlaştırılmıştır.
a. Gereklilikleri sadece inşaat sırasında ortaya çıksa bile, yumuşak kaya bölgelerinin harçla doldurulması ve/veya alınacak ek tedbirlere ilişkin masraflar
b. Başlangıçta beklenen su miktarlarından fazla su çıksa bile, su giderme işlemleri için yapılan masraflar.
c. Su tahliye sistemlerinin çökmesi sonucu ortaya çıkan, ancak yedek tesisat ve ekipmanla önlenebilmesi mümkün olan kayıp ve zararlar.
d. Yerüstü ve/veya yeraltı sularının deşarjında kullanılacak ek araçlar ve yalıtım maddeleri için yapılan masraflar.
e. Toprağın yeterli derecede sıkıştırılmamasından kaynaklanan kayma ve çökmelerden dolayı oluşacak kayıp ve zararlar.
f. Kırık, çatlak ve sızıntılar.

MR 106/İŞİN BÖLÜMLER HALİNDE YAPILMASIYLA İLGİLİ GARANTİ HÜKÜMÜ

Poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla, toprak set, dolgu, yarma, hendek, çit, çukur, kanal veya yol işlerinde bahsi geçen imalatlarda doğrudan ve dolaylı olarak oluşabilecek maddi zararlar ve kayıpların, inşa edilen her bir bölümün azami uzunluğunun aşağıda belirlenen sınırı aşmaması şartıyla, poliçe teminatı kapsamına dahil olduğu ve tazminat konusu olabileceği taraflarca kararlaştırılmıştır.
Ancak, bu teminat hükmüne dayanılarak hasar halinde her bir olayda yapılacak tazminat ödemeleri yukarıda sayılan bölümlerden her birinin tamir giderleri tutarı ile sınırlı olup, bu limiti aşamaz.
Her bir bölümün azamı uzunluğu: … poliçe üzerinde belirtilmiştir. (belirtilmediği durumlarda azami uzunluk 100 metre ile sınırlıdır)
Toplamda aynı zaman dilimi içerisinde çalışılan bölüm sayısı poliçe üzerinde belirtilmiştir.
(belirtilmediği durumlarda azami ekip sayısı 3 ekip ile sınırlıdır)


MR 107/ŞANTİYE BİNALARI VE MALZEME DEPOLARI TEMİNATI

Taraflar, işbu poliçede veya ekli zeyilnamelerde yazılı hükümlerin aynen geçerli kalması şartıyla, şantiye binaları ve malzeme depolarına yangın, sel, seylap nedeniyle dolaylı ve dolaysız olarak verilecek kayıp ve zararların söz konusu yapı ve tesislerin, en az 20 yıllık kayıtlara göre saptanmış olan en yüksek su seviyesinin üstündeki bir kotta kurulmuş olması ve depo ünitelerinin arasında en az 50 metre mesafe bulunması ya da özel yangın duvarları ile birbirinden ayrılmış olmaları kaydıyla teminata dahil olacağı hususunda mutabakata varmışlardır.
İnşaat/montaj'da kullanılacak malzemeler dışında şantiye binaları ve depolarında bulunan her türlü kıymet, poliçede aksi belirtilmedikçe, işbu poliçe teminatı dışındadır.
Şantiye binaları ve/veya depo binaları için azami teminat limiti poliçede belirtilmektedir.

MR 108/İNŞAAT MAKİNELERİ, TESİSAT VE EKİPMANLARI GARANTİ KLOZU

Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan hükümler aynen saklı kalmak şartıyla, sel ve seylapın direkt veya dolaylı etkisiyle, sigortalı işlerle ilgili makinelere, tesisat ve ekipmanlara (geçici bina ve yapılar, kamplar, depolar ve bunların muhteviyatına) gelecek kayıp ve zararların, söz konusu makine, tesisat ve ekipmanların işlerin bitimini izleyen dönemde veya varsa iş durması sırasında depolandıkları yerin, son 20 yıllık verilere göre sel, seylap tehlikesinden uzak olması koşuluyla tazmin edileceği taraflarca kararlaştırılmıştır.
Söz konusu sigortalı makine ve ekipmanın poliçeye ilişik listede belirtilen sigorta bedeli, sigortalı tarafından beyan edilmiş değerleri olup, bu bedel makine ve ekipmanın piyasa cari değerinden (piyasa rayiç bedelinden) aşağı olamaz. Bu makine veya ekipmanın her biri için beyan edilen sigorta bedeli, hasar anında o makinenin yukarıda izah edildiği şekilde hesaplanacak sigorta değerinden eksik bulunacak olursa, eksik sigorta prensibine göre tazminat tutarı aynı oranda tenzil edilir.
Makinelerin ehliyetsiz personel tarafından kullanılması sırasında makinelerde oluşacak her türlü hasar teminat haricidir.

MR 109/İNŞAAT MALZEMELERİ GARANTİ KLOZU

Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla taraflar, inşaat malzemelerine, sel ve seylap etkisi ile dolaylı ve dolaysız olarak gelecek kayıp ve zararlar ile sorumluluk hasarlarının, bu tür malzemelerin 3 günlük ihtiyacı karşılayacak miktarda olması ve bundan fazlasının 20 yıllık verilere göre sel bölgesi olmayan bir yerde depolanıyor olması şartıyla teminata dâhil olacağı kararlaştırılmıştır.

MR 110/YAĞIŞ, SEL VE SEYLAP RİSKLERİ İLE İLGİLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE AİT GARANTİ KLOZU

Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla taraflar, sigortalı kıymetlerde, yağış, sel ve seylap sonucunda meydana gelecek kayıp ve zararların, ancak, söz konusu projenin çizimi/dizaynı ve gerçekleştirilmesi sırasında gerekli emniyet önlemlerinin alınmış olması ön koşuluyla teminata dahil olacağını kararlaştırmışlardır.
Gerekli emniyet önlemlerinden kasıt, plan ve proje hazırlığı safhasında yapılan hesaplamalarda ve projenin uygulanması sırasında, sigortalı inşaat alanıyla ilgili olarak ve tüm sigorta süresini kapsamak üzere, 20 yıllık bir dönüşüm süresini dikkate alacak şekilde meteorolojik verilerden ve istatistiklerden yararlanılmış olmasıdır.
İnşaat sahası içinde bulunan (ister kurumuş olsun, ister sutaşısın) su, yol ve yataklarındaki kum, ağaç gibi suyun akışını önleyecek engellerin, sigortalı tarafından hemen giderilmemesi sonucu meydana gelecek kayıp ve zararlar tazmin edilmeyecektir.

MR 111/ENKAZ KALDIRMA GİDERLERİ TEMİNATI

Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla;
Sigortacı teminat kapsamına giren ani ve beklenmedik, fiziksel bir hasar neticesinde sigortalı kıymetlerin enkaz altından çıkarılması ve enkazın kaldırılması için gerekli olan masrafları poliçe üzerinde belirtilen limiti aşmamak kaydıyla tazmin edecektir.
Ancak taraflar:


a. Toprak kayması sonucu ortaya çıkan ve toprak altında kalan, sigortalı malzemelerin dışındaki diğer değerlerin çıkarılması ile ilgili enkaz kaldırma giderleri ile
b. Gerekli ve yeterli önlemlerin zamanında alınmamış olması nedeniyle eğimli arazide ve yamaçlarda kayan ve bozulan setlerin yeniden inşası giderlerinin sigortacının tazminat sorumluluğuna girmeyeceği hususunda anlaşmışlardır.
Notlar:
Tazminat hesabında, hasar bedeline poliçede belirtilen limiti aşmamak kaydıyla, gereken enkaz kaldırma masrafları ilave edilecek ve bu toplama ilgili muafiyet uygulanacaktır.
Hasar anında eksik sigorta tespit edilmesi halinde bu kloz kapsamında hesaplanan tazminat tutarı da eksik sigorta oranı nispetinde azaltılacaktır.
Teminat kapsamına girmeyen bir hasar sonucu oluşan enkaz kaldırma giderleri tazmin edilmeyecektir.

MR 112/YANGIN SÖNDÜRME ARAÇ – GEREÇLERİ VE YANGINA KARŞI ALINACAK GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR

Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla taraflarca, infilak ve/veya yangının dolaylı veya doğrudan etkisiyle meydana gelecek kayıp ve zararların, sigorta ettiren tarafından ancak aşağıda belirtilen önlemlerin alınmış olması koşuluyla teminata gireceği kararlaştırılmıştır.
a. İşlerin seyrine paralel olarak, her zaman yeterli sayıda ve nitelikte yangınla mücadele ekipmanı ve yangın söndürme ünitesi, gerekli yerlerde çalışır ve hazır halde bulundurulmalıdır. Tazyikli su hortum ve besleme üniteleri, işlerin devam etmekte olduğu en üst seviyeden bir önceki kota kadar çalışır vaziyette tesis edilmiş olmalı ve boruların ağzı geçici kapaklarla kapatılmış olmalıdır.
b. Hortum ve taşınabilir yangın söndürücülerinin bulunduğu dolaplar haftada en az iki kez olmak üzere, belli aralıklarla kontrol edilmelidir.
c. Yerel yangın yönetmeliklerine uygun olarak, yangın kompartımanları (odaları), kalıpların sökülmesini takip eden en kısa sürede tesis edilmelidir. Asansör boşluğu, servis kanalları ve diğer tüm boşluklar en kısa sürede ve mutlaka malzemenin gelişinden ve kalıp sökümünü takip eden işlerin yapımının başlamasından önce geçici olarak kapatılmalıdır.
d. Atık malzeme bekletilmeden saha dışına alınmalıdır. İşlerin devam ettiği katlarda/alanlarda biriken yanıcı atıklar ise, her iş günü sonunda mutlaka temizlenmelidir.
e. Taşlama, kesme ve kaynaklama, alev tabancası veya lehim/kaynak makinesi kullanımı sıcak bitüm uygulaması gibi ve sadece bu işlerle sınırlı olmayan tüm “sıcak/ısıl işlemlerin” mutlaka yetkili müteahhitler tarafından, izne ve bildirim esasına bağlı olarak yürütülmesi sağlanmalıdır.
Isı çıkararak yanan ve alev/elektrik kullanımını gerektiren tüm işler yangınla mücadele konusunda eğitilmiş tam teçhizatlı en az bir işçinin gözetiminde uygulanmalıdır. (işlemi yapan işçi ile birlikte toplam 2 kişi). Sıcak işlerin uygulandığı alan, işler bitirildikten veya ara verildikten bir saat sonra iyice kontrol edilmelidir.
f. İnşaat/montaj malzemesinin depolanmasının gerektirdiği durumlarda, her bir depo, tek bir ünite için poliçede belirtilen limitleri aşmayacak şekilde alt depolama ünitelerine ayrılmalıdır. Her bir ünite diğerinden 50 metre mesafede kurulmalı veya aralarında yangına dayanıklı duvarlar bulundurulmalıdır. Tüm alev alıcı/yanıcı malzeme, özellikle yanıcı sıvı ve gazlar, sözleşme konusu inşaat/montaj işlerinden ve sıcak işlerden uzak alanlarda depolanmalıdır.
g. Şantiyede bir güvenlik koordinatörü bulundurulmalıdır. Güvenilir bir yangın alarm sistemi ve mümkünse itfaiye teşkilatına direkt bağlı bir uyarıcı hat çekilmelidir. Bir yangın önleme ve şantiye yangın operasyon planı yapılarak düzenli olarak güncelleştirilmelidir. Müteahhidin tüm elemanları yangınla mücadele konusunda eğitilmeli ve haftalık tatbikatlar yapılmalıdır. En yakın itfaiye teşkilatına inşaat/montaj sahası tanıtılmalı ve itfaiye girişleri her zaman ulaşım ve erişime açık tutulmalıdır.
h. Şantiye sahası çitle çevrili olmalı ve giriş – çıkışlar kontrol edilmelidir.
Her bir depolama ünitesi içinde bulunabilecek en yüksek değerler toplamı poliçe üzerinde belirtilmiştir.
Herhangi bir limit belirtilmemiş ise her bir depo ünitesinin değeri için şantiye tesisleri teminatı için belirtilmiş olan limit geçerli olacaktır.

MR 113/YURT İÇİ TAŞIMALAR TEMİNATI (DÂHİLİ NAKLİYE)

Bu kloz ile, poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve sigorta ettiren tarafından üzerinde anlaşmaya varılmış ek bir primin sigortacıya ödenmesi şartıyla, poliçenin kapsamının, sigortalı projenin yer aldığı ülke sınırları içerisinde hava ve suyollarında yapılan taşımalar hariç kalmak ve her bir taşımada en çok (poliçe üzerinde belirtilen limitleri) aşmamak kaydıyla her türlü inşaat malzemesinin şantiye mahalline taşınması sırasında uğrayacakları kayıp ve hasarları kapsayacak şekilde genişletilmesi, taraflarca kararlaştırılmıştır.
Söz konusu teminat sadece karayolu ile taşıma esnasında oluşabilecek trafik kazaları neticesinde taşınan inşaat malzemelerinin zarara uğramasını kapsayacak dar teminatlı (kamyon klozu) bir nakliyat poliçesine eşdeğer olup geniş kapsamlı bir nakliyat teminatı için ayrıca nakliyat poliçesinin düzenlenmesi gereklidir.

MR 114/SERİ HASARLAR KLOZU

Poliçe ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla, taraflar işbu kloz kapsamında aşağıda yazılı hususların teminata dahil olacağını kararlaştırmışlardır.
Aynı sebepten doğan ve inşaat bölümlerinde, makine ve aksamında bir seri kayıp ve hasara yol açan proje hatası (şayet zeyilname ile teminata dahil edilmişse) ayıplı ve bozuk malzeme ve işçilik hasarları, her bir hasarda muafiyet ayrı ayrı uygulanmak koşuluyla ve ancak aşağıda yazılı limitlere kadar tazminat konusu olabilecektir
Aynı sebepten doğan,
İlk 2 hasarın % 100 'ü
3'üncü hasarın % 80 'i,
4'üncü hasarın % 60 'ı,
5'nci hasarın % 50 'si.
Tazminata konu olabilecek 5 'ten fazla oluşan hasarlar tazminat kapsamına girmeyecektir.
Yukarıda belirtilmiş oranlardan farklı yüzdelerin kullanılması gereken durumlarda bu oranlar poliçe üzerinde belirtileceğinden öncelikli olarak poliçe üzerinde belirtilen oranlar geçerli olacaktır.

MR 115/PLAN VE PROJE YAPIMCISI TEMİNATI (DİZAYN HATALARI)

Bu kloz ile sigorta ettiren tarafından üzerinde anlaşma sağlanmış belli bir ek primin sigortacıya ödenmesi şartıyla, genel şartlar A.4 maddesi “Teminat Dışında kalan Kıymetler ve Haller” h) bendi aşağıda belirtildiği şekilde değiştirildiği taraflarca kararlaştırılmıştır.
h) plan, proje ve hesap hatasından dolayı oluşan kayıp ve zararların onarımı, değiştirilmesi veya düzeltilmesi için yapılan masraflar istisnadır. Ancak bu istisna, hasardan doğrudan doğruya ve hemen etkilenen sigortalı değerlerle sınırlı olup, doğru/kusursuz inşaa edilmiş sigortalı değerlerde aynı nedenle oluşan kayıp ve hasarlar için bu istisna hükmü uygulanmayacaktır.
Not: Tazminat limitleri ve uygulanacak muafiyetler poliçe üzerinde belirtilmiştir.

MR 116/KISMİ KABUL VE İŞLETMEYE ALINAN İŞLERLE İLGİLİ TEMİNAT

Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve sigorta ettiren tarafından üzerinde anlaşma sağlanmış belli bir ek primin sigortacıya ödenmesi şartıyla teminatın aşağıdaki şekilde genişletildiği kayıt ve not edilmiştir.
Poliçede sigortalanmış inşaat kalemlerinin teminat süresi içinde erkenden tamamlanarak, sigortalı tarafından kısmı kabul ile devralınmış olan veya işletmeye alınan inşaat bölümlerine, sigorta kapsamında sadece devam etmekte olan inşaat faaliyetleri sebebiyle gelecek kayıp ve zararlar teminat altına alınmıştır. Doğal afetler ve başka sebepler sonucu oluşacak zararlar teminata dâhil değildir.
Tazminat limiti poliçe üzerinde belirtilmiştir.

MR 117/TEMİZ SU VE PİS SU BORULARININ DÖŞENMESİNE İLİŞKİN ÖZEL ŞARTLAR

Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla, boruların döşenmesi için açılan yataklara, hendeklere ve boruların kendisine, sel basması veya mil birikmesi ve çamurlanma nedeniyle gelecek maddi kayıp ve zararlar ile sorumluluk hasarlarının her bir hasarda; kısmen veya tamamen hafriyatı bitirilmiş hendek uzunluğunun aşağıda belirtilen azami ölçüyü aşmamış olması koşuluyla tazmin edileceği taraflarca kararlaştırılmıştır.
Hendek uzunluğu: poliçe üzerinde belirtilmiştir. (belirtilmediği durumlarda azami uzunluk 100 metre ile sınırlıdır)
Ancak, aşağıdaki hallerde yukarıda belirlenmiş hendek uzunluğunun aşılmasına rağmen sigortacının sorumluluğu devam eder:
a. Boruların, döşendikten hemen sonra hendeğe sel basması halinde, oynamalarını önleyecek şekilde sabitlenmiş olması,
b. Boruların açık uçlarının, döşendikten hemen sonra, su, mil ve benzeri maddelerin girmesini önleyecek şekilde kapatılmış olması,
c. Basınç testini takiben, test edilmiş boruların döşenmiş olduğu hendeklerin hemen kapatılmış olmaları.

Aşağıdaki hususlar bu poliçe kapsamı dışındadır.
a. Boruların imalatçısı tarafından verilen dayanım basıncının üzerinde basınç uygulanması neticesinde meydana gelebilecek ziya ve hasarlar,
b. Test basıncını iletmek için test sırasında kullanılan akışkanların zıya ve hasarları,
c. Çevre kırlılığı sebebi ile doğacak her türlü tazminat talebi ve verilebilecek cezalar.

MR 118/SU KUYULARI DELME İŞLEMLERİ ÖZEL ŞARTI

Bu kloz ile poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla, kuyu kazma ve delme işlemleri sırasında ancak aşağıda sayılan rizikoların gerçekleşmeleri sonucunda oluşacak kayıp ve zararların teminat kapsamına gireceği taraflarca kararlaştırılmıştır:
a. Zelzele, yanardağ patlaması ve dev dalgalar (tsunami).
b. Fırtına, kasırga, sel-seylap, yer kaymaları.
c. İndifa ve krater oluşması.
d. Yangın, infilak.
e. Artezyen taşkınları.
f. Çamur-mil gibi nedenlerle oluşan ve bilinen yöntemlerle önlenemeyen hasarlar.
g. Kuyularda çöküntü, payanda ve çemberlerin kırılmasına yol açan olağan dışı basınç ve sıkıştırmalar nedeniyle meydana gelen ve bilinen yöntemlerle önlenemeyen hasarlar.
Yukarıda sayılan nedenlerle oluşan hasarlarda tazminat tutarı, hasar anına kadar kuyu için yapılmış malzeme dâhil fiili giderlerden oluşur. Sigorta ettiren, her bir hasara % 20 oranında hasara katılmak zorundadır.
Özel Şartlar:
Aşağıdaki hasarlar sigortacıların teminat kapsamına girmez.
a. Başka bir sigorta konusu olan ve yükleyici mülkiyetindeki kazı platformları ve malzemelerine gelen hasarlar.
b. Malzemenin sudan veya düştüğü kuyu dibinden çıkarılması giderleri.
c. Malzemenin ve operasyonun restorasyonu, alıştırma, deneme ve tekrar yoluna koyulması için yapılması gerekli giderler.
Muafiyet: Hasar tutarının % 20 'sı minimum poliçede belirtilmiş olan özel muafiyet geçerli olacaktır.
Özel bir muafiyet belirtilmemiş ise bu kloz kapsamındaki hasarlarda: hasar tutarının % 20'sı minimum poliçede belirtilmiş olan “diğer hasarlar” muafiyeti geçerli olacaktır.

MR 119/İŞVERENİN VEYA SİGORTA ETTİRENİN MÜLKİYETİNDE, ZİLYETLİĞİNDE, EMANETİNDE VEYA KONTROLÜNDE BULUNAN BİNA VEYA TESİSLERE İLİŞKİN KLOZ

Bu kloz ile poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve sigorta ettiren tarafından sigortacıya kararlaştırılmış belli bir ek primin ödenmesi şartıyla, poliçenin maddi hasarları kapsayan bölümünün; sigorta ettirenin mülkiyetinde, zilyetliğinde, emanetinde veya fiili kontrolünde bulunan mal ve tesislerde inşaat ve montaj sırasında inşaat ve montaj faaliyetleri sebebiyle oluşacak hasarların teminat kapsamına alınması taraflarca kararlaştırılmıştır.
Bu ek teminat için poliçede belirtilen sigorta bedeli ilk ateş sigortası prensibine göre tespit edilmiş olup, sigorta süresi içinde bu ek teminat kapsamına giren hasarlar sebebiyle her bir olay için sigortalıya eksik sigorta uygulanmadan ödenebilecek azamı toplam tazminat limitini göstermektedir.
Olay başına ve proje süresince toplamda ödenebilecek tazminat limiti poliçe üzerinde belirtilmiştir.
Sigortacının tazminat yükümlülüğü, ancak yukarıda sayılan mal ve tesislerin, yapı sözleşmesi kapsamındaki inşaat işlerinin başlamasından önce sağlam durumda bulundurulduğunun ve gerekli koruma önlemlerinin alındığının belirlenmesi halinde geçerli olacaktır.
Vibrasyon ve taşıyıcı elemanların ve desteklerinin kaldırılması sonucu bina ve tesisatın zarar görmesi nedeniyle meydana gelecek kayıp ve zararlara ilişkin olarak sigortacı, sadece kısmen veya tamamen çökme durumlarında tazminat ödeyecektir.
Sigortalı bina ve tesisatın stabilizesini ve içindekileri tehlikeye atmayacak arızi (ikincil) hasarlar tazminata konu teşkil etmeyecektir.
Aşağıda belirtilen hallerde sigortacı sorumlu olmayacaktır.
a. İnşaatın doğası gereği veya yapılış tarzı itibariyle öngörülebilen ziya ve hasarlar
b. Sigorta süresince gerekli olduğu için alınmış olan hasar önleme ya da en aza indirme masrafları
c. İnşaat veya montaj faaliyetine bağlı olmaksızın mevcut yapılarda doğal afetler/doğal olaylar, grev lokavt, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terörizm, yangın, hırsızlık vb. gibi yangın ve ek teminatlarını içeren ayrı bir sigorta poliçesi ile teminat altına alınabilecek olan zararlar teminat haricidir.

MR 120/VİBRASYON (TİTREŞİM), TAŞIYICI ELEMANLARIN ZAYIFLAMASI VEYA KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEMİNAT KLOZU

Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla ve sigorta ettiren tarafından taraflarca karşılaştırılmış olan ek primin sigortacıya ödenmesi koşuluyla, işbu poliçede verilmiş olan 3.şahıs mali mesuliyet teminatının; titreşimler ve taşıyıcı elemanların kaldırılması sonucu temellerin zayıflaması nedeniyle oluşacak hasarları kapsayacak şekilde genişletilmesi kararlaştırılmıştır.
Ancak, bu teminatın geçerli olabilmesi için:
a. Herhangi bir yapı veya tesiste, arazi bölümünde maddi hasar veya sorumluluk nedeni olacak tam veya kısmi bir çöküntü gerçekleşmesi,
b. Yapı sözleşmesi gereği inşaat faaliyetinin başlamasından önce söz konusu taşınır taşınmaz mallar ve arazi parçasının sağlam durumda olduğu ve hasarı önleyici tedbirlerin alınmış olduğunun belirlenmesi,
c. Talep edilmesi halinde, sigorta ettiren tarafından, masrafı kendisine ait olmak üzere, söz konusu taşınır taşınmaz malların sağlamlığının inşaat faaliyetlerinin başlamasından önce bir raporla tespit edilmesi, gerekmektedir.
Aşağıdaki hallerde sigortacının tazminat yükümlülüğü yok sayılacaktır.
a. Yapı (inşaat) işinin doğasından ya da tarzından doğan ve kaçınılmaz olan kayıp ve zararlar.
b. Taşınır - taşınmaz malların ve yapının stabilizesini etkilemeyen ve de kullanıcıları tehlikeye düşürmeyen yüzeysel (sathi) hasarlar.
c. Sigorta süresince gerekli olduğu için yapılmış olan hasarı önlemeye ya da en aza indirmeye yarayan giderler.
Her bir hasar için ve poliçe süresince toplamda ödenecek tazminat limitleri poliçede belirtilmiştir.
Herhangi bir özel limit belirtilmemiş olması halinde 3. Şahıs mali mesuliyet teminatı için belirtilmiş olan tazminat limitleri geçerli olacaktır. Her halükarda poliçe süresince toplam tazminat limiti 3.şahıs mali mesuliyet toplam tazminat limiti ile sınırlıdır.

MR 121/KAZIKLI TEMEL VE İSTİNAT DUVARI ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN ÖZEL ŞARTLAR

Poliçe ve zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla, taraflar aşağıda belirtilen olaylardan ileri gelen giderlerin teminat kapsamına girmeyeceği hususunda anlaşmışlardır.
1a. İnşaat sırasında yanlış yerleştirilmiş, yanlış dizilmiş veya sıkışmış;
b. Zemine veya toprağa yerleştirme ya da çıkarma sırasında hasarlanmış, kaybolmuş veya terk edilmiş;
c. Sıkışmış veya hasarlanmış kazık çakma ekipmanı ya da muhafazaları (casing) nedeniyle hasara uğramış kazık ve istinat duvarı elemanlarının değiştirilmeleri veya düzeltilmeleri amacıyla yapılan masraflar teminata dâhil değildir.
2. Birbirlerinden ayrılmış veya sökülmüş palplanşların düzeltilmeleri amacıyla yapılan masraflar.
3. Herhangi bir malzemenin sızma veya kaçağını ortadan kaldırmak için yapılan masraflar.
4. Boşlukların doldurulması veya kayıp bentonitin yenilenmesi için yapılan masraflar.
5. Herhangi bir kazığın veya temele ait elemanların taşıma kapasitesi testinde başarısız olması veya amaçlanan taşıma kapasitesine ulaşamaması nedeniyle meydana gelen masraflar.
6. Profil veya diğer ölçüleri, boyutları eski haline getirmek amacıyla yapılan masraflar.
Teminata dâhil değildir.
Bu kloz, doğal tehlikelerden meydana gelen kayıp ve zararı kapsamaz. Bu nitelikteki hasarların teminat kapsamında olduğunun ispat yükümlülüğü sigorta ettirene aittir.

MR 208/YERALTI KABLO VE BORULARINA İLİŞKİN GARANTİ KLOZU.

Bu kloz ile, taraflar poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla ve ancak işlerin başlamasından önce sigorta ettirenin, ilgili yetkililerle bağlantı kurarak, yeraltındaki mevcut kablo boru ve benzer donanımların yerlerinin tam olarak saptanması ve bunların hasarlanmasını önlemek üzere gerekli önlemleri alması koşuluyla, bu tür kablo, boru ve donanımlara gelecek kayıp ve zararların teminata ekleneceği hususunda anlaşmışlardır. Her halükarda ödenecek tazminat, bu tür yeraltı kablo, boru ve donanımların onarım masrafları ile sınırlı olup, her türlü netice hasarları ile cüzi nitelikteki ödemeler teminat haricidir.
Sigortacının sorumluluğu, zarar gören kablo veya hattın tamir masrafları ile sınırlıdır. Bu şekilde hesap edilen hasar bedelinden, poliçede belirtilen muafiyet miktarı tenzil edilerek, ödenebilecek tazminat miktarı belirlenecektir. Yeraltında bulunan mevcut kablo ve hatların zarar görmesi sebebiyle oluşan fiziksel zararların dışındaki kar kayıpları tazmin edilmeyecektir.
Her halükarda fiziksel hasar ve enkaz kaldırma masrafları için ödenecek tazminat limiti poliçe üzerinde gösterilen olay başına limit ve toplamda da yine poliçe üzerinde belirtilen toplam limiti aşmayacaktır. Aksi belirtilmediği müddetçe 3.şahıs malı mesuliyet teminatı için belirtilmiş olan limitler geçerlidir.
Sigortalı inşaat/montaj işlerini yürütürken güzergâh üzerinde bulunan mevcut altyapı ve tesislerin tespitinde ilgili makamlardan alacağı mevcut altyapı krokilerine göre kendi güzergâhını belirleyecektir.
Krokilerin yetersiz olduğu durumlarda her 50 metrede bir el kazısı ile açılacak tespit kesitleri yardımıyla mevcut altyapı durumunu tespit edecek ve kendi güzergahını en yakın mevcut altyapıdan güvenli bir mesafede geçecek şekilde revize edecektir.
Tespit kesitlerinin hangi noktalarda yapıldığını ve kesitlerde gözlemlenen mevcut altyapıların bilgilerini içeren raporların sigortalı tarafından tutulması ayrıca her 2 ayda bir bu raporların sigortacıya iletilmesi gereklidir.
Tüm bu tedbirlere rağmen tespit edilemeyen altyapının kazı çalışmaları esnasında zarar görmesi halinde tazminat hesabı yukarıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.
Hiçbir tedbir alınmaksızın zarar verilen yeraltı kablo boru ve tesisatına yönelik herhangi bir tazminat ödemesi yapılmayacaktır.

YERALTI KABLO, BORU VE BENZER ALTYAPI TESİSLERİNE VERİLECEK HASARLAR İLE İLGİLİ TEMİN EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

a. En kısa sürede sigortacıya yazılı bildirimde bulunulmalıdır.
b. İlk olarak hasarın fotoğraflarının alınması gereklidir.
c. Mümkünse polis karakolu veya jandarmadan zabıt tutulması uygun olacaktır.
d. Zarar verilen hattın sahibi olan kuruluştan hasarın miktarı ve talebi ile ilgili bir yazı alınması gereklidir.
e. Acil durumlarda hasarın fotoğraflandıktan sonra onarılması mümkün olabilecektir.
f. Mevcut altyapının konumuna ilişkin ilgili resmi makamlardan alınmış kroki veya planlar.
g. Hasar anında son tespit kesitlerine ait raporun sigortacıya sunulması gereklidir.

MR 217/BORU HATLARI, KABLOLAR VE BENZERİ TESİSAT DÖŞENMESİ AMACIYLA AÇILAN KANALLAR VE HENDEKLER TEMİNATI.

Taraflar işbu poliçe ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen geçerli kalmak şartıyla fırtına, yağmur, sel seylâp, kumların ve çamurların inşaat alanını kaplaması, erozyon, toprak çökmesi gibi nedenlerle boru hatlarının bozulması ve bu kanallara yerleştirilmiş boru ve benzeri tesisatın her bir hasarda poliçede belirtilmiş olan maksimum uzunluktaki bir hattın hasarlanmasına karşı tazminat ödeyeceğini kararlaştırmışlardır. (poliçede herhangi bir mesafe bildirilmemiş tazminata konu olabilecek maksimum hat uzunluğu 100 metre ile sınırlıdır)
Sigorta ettiren, boru ağızlarını su baskınları sel ve seylâpta kapatacak ve içlerine çalışmaların durdurulduğu, gece ve tatil günleri gibi zamanlarda su girmesini engelleyecek tapaları bulundurmakla yükümlüdür.

MR 218/BORULARIN DÖŞENMESİ SIRASINDA SIZINTI VE ÇATLAKLARIN SAPTANMA VE GİDERİLME TEMİNATI.

Taraflar işbu poliçe ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen geçerli kalmak şartıyla, aşağıda belirtilen hususların tazminat kapsamına gireceğini kararlaştırmışlardır.
a. Hidrostatik test ile sızıntı araştırma masrafları (test işlemleri için kiralanan ve kullanılan makine, işçilik ve nakliye masrafları dâhil) Not: İşin doğası gereği yapılması gereken ilk test işlemlerinden sigortacı sorumlu değildir.
b. Kanal ve suyollarında sızıntı araştırma ve çatlakların saptanması çalışmaları için yapılması zorunlu olan toprak hafriyat işleri (örn. Kazı işleri, döşenmiş boru hattının üzerinin açılması, dolgu vs.)
Ancak bu masraflar;
a. Tazmin edilebilir bir nedenle veya montaj sözleşmesi kapsamında ya da hatalı yürütülmüş olan bir işe bağlı olarak meydana gelmiş olması,
b. Tüm kaynak bağlantılarının X ışınları ile kontrol edilmiş ve en az % 20'lik bir bölümün saptanan hatalarının gerektiği şekilde düzeltilmiş olması koşulları altında ödenecektir.
Hatalı onarım ya da hatalı kaynaklama nedeniyle meydana gelecek giderler teminatın dışındadır.
Bu kloz ile tazmin edilebilecek giderlere ilişkin maksimum tazminat limitleri poliçenizde belirtilmiştir.

MR 219/NEHİRLER, DEMİRYOLLARI, KARAYOLLARI ALTINDA GEÇİRİLECEK BORU HATLARI İÇİN YATAY DELGİ İŞLERİ TEMİNATI.

Taraflar işbu poliçe ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen geçerli kalmak şartıyla, poliçede belirlenmiş azami tazminat limitine kadar, nehirler, demir ve karayolları altından geçirilecek boru hattı yataklarının yatay olarak delinmesi işlemlerinin teminat kapsamına gireceği konusunda anlaşmışlardır. Teminatın geçerli olabilmesi için toprak ve taban analizlerinin (delme testleri örnekleri üzerinden) en son teknolojik olanaklarla yapılarak olumlu sonuç alınması ve delgi işlerinin iş mesleğinde bilgi ve tecrübesi kanıtlanmış yükleniciler tarafından yapılması şartları aranacaktır.
Aşağıdaki nedenlerden dolayı oluşabilecek kayıp ve hasarlar teminata girmezler:
a. Delme sırasında istikamet sapması ve hedefe ulaşılamaması,
b. Delme işlemi için gerekli (betonit türü) sıvının kaybı veya değiştirilme zorunluluğu,
Muafiyet: hasarın % 20'si olmak üzere uygulanacak minimum muafiyet tutarı poliçe üzerinde belirtilmiştir.
Belirtilmediği durumlarda hasarın % 20'si olmak üzere uygulanacak minimum diğer hasarlar muafiyeti uygulanacaktır.

MR 222/YÖNETİLMİŞ YATAY DELGİ İŞLEMLERİ MADDİ VE SORUMLULUK HASARLARI İSTİSNASI

Taraflar, işbu poliçe ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen geçerli kalmak şartıyla, Yatay yönlendirilmiş delme işlemleri nedeniyle oluşacak doğrudan veya dolaylı hasarlar ile açılan kanallar ve delme işlemi sırasında boruların kendilerine gelecek hasarların teminat harici olduğunu kararlaştırmışlardır.

50/50 KLOZU

Poliçe ve zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla, taraflar sigortanın aşağıda belirtilen koşullara tabi olacağı hususunda anlaşmışlardır:
Sigortalı, sigortalanan her parçayı proje şantiyesine vardığında, nakliye sırasında ortaya çıkması muhtemel bir hasarın mevcudiyeti açısından incelemeyi taahhüt eder.
Geç bir tarihe kadar ambalajı içinde bırakılacak parçalar olması durumunda, her ambalajlı parça, ortaya çıkması muhtemel hasarın göstergelerini bulmak amacıyla gözle kontrol edilecektir. Herhangi bir hasar göstergesinin görülmesi halinde parça ambalajı çıkartılıp incelenecektir ve bulunan herhangi bir hasar, nakliyat sigortacısına rapor edilecektir.
Bir parçanın ambalajında bir zarar göstergesinin bulunmaması ve parçanın ambalajlı olarak bırakılması durumunda, ambalajın açılmasını müteakiben tespit edilecek hasar(lar), bu hasarın proje şantiyesine varmadan önce veya sonra oluştuğunun kesin olarak belirlenebilmesi durumuna göre nakliyat sigortacısı tarafından veya bu poliçe kapsamında değerlendirilecektir.
Hasarın, parçanın proje şantiyesine varışından önce veya sonra oluştuğunun kesin olarak belirlenemediği durumlarda hasar masraflarının nakliyat sigortacısı ve bu poliçe sigortacısı arasında eşit olarak paylaştırılacağı bu kloz ile kararlaştırılmıştır.
Bu poliçedeki muafiyetin nakliyat sigortası poliçesindekinden farklı olması durumunda hasarın karara bağlanmasında yukarıda açıklandığı gibi her sigortacı kendi % 50 kararlaştırılmış hasar payından, kendi muafiyetinin % 50'sini düşecektir.

72 SAAT KLOZU

Sigortalı kıymetlerde inşaat süresince maddi zararlar bölümü altında tazmin edilebilir; fırtına, tayfun, hortum, siklon, su hasarı, sel, deprem, tsunami ve volkanik aktiviteler sonucu 72 saat içinde oluşacak bütün fiziksel hasar veya zararlar (tamir edilebilir durumda olsun veya olmasın) tek bir olaymış gibi kabul edilecektir. Olay başına muafiyet uygulaması yapılırken bu zaman limiti dikkate alınır.

KL 502 FIRTINA ÖZEL ŞARTI

İnşaat sigortaları genel şartları'na göre teminat altında olan “fırtına” terimi ile 7 bofor'u aşan rüzgârlar kastedilmektedir. Bu hızın altında gerçekleşen rüzgâr hızları neticesinde oluşacak maddi zararlar bu poliçenin kapsamı dışındadır.

KL 503 DENİZ YAPILARI ÖZEL ŞARTI

Aşağıdaki maddelerin teminat harici olduğu hususunda taraflar mutabık kalmıştır.
a. Normal deniz hareketleri ve etkileri neticesi olan kum birikimi, toprağın oyulması korozyon vb. olaylar,
b. İnşaat sırasında sigorta konusu yapıya yüzer teçhizat bağlanması sebebi ile meydana gelebilecek hasarlar,
c. Proje kusurları ile kazık çakma sırasındaki uygulama hataları, kazıkların çakıldığı eksenden deplase olması,
d. Sigorta konusu inşaat işi ile ilgili olarak işveren makam tarafından düzenlenen ve bu poliçenin ayrılmaz parçası addedilen teknik şartnameye uygun hareket edilmemesi neticesinde meydana gelen hasarlar,
e. Gel-git olaylarının meydana getireceği hasarlar,
f. Suyun içinde ve/veya üstünde çalışan makineler, “iş makineleri” hasarları,
g. Dolgu kaybı, gemi çarpması, her türlü denizcilik sorumluluğu (marine liability) ve inşaatın yapılmış kısımlarındaki dengesiz (homojen ve mutat olmayan) çökmeler,
h. Hasar sonrası su altında yapılacak tarama ve tekrar tarama çalışmaları teminat haricidir.

KL 508 DENİZ/NEHRİN MUTAD (NORMAL) HAREKETLERİ ÖZEL ŞARTI

Poliçe ve/veya eklerinde yer alan hüküm, şart ve istisnalarda aksine bir ifade yer almadıkça sigortacı, sigortalıya deniz/nehrin normal hareketlerinden veya normal gel-git hareketlerinden dolayı sigortalının sözleşme işlerinin ve/veya mal-mülkünün doğrudan veya dolaylı olarak uğradığı zarar veya hasarı tazmin etmeyecektir.
Denizin veya gel-git sularının normal faaliyetleri istatistikî açıdan;
a. 5 yıllık gözlemleme süresi içinde en az bir kez meydana geldiği,
b. Denizin durumu veya normal gelgit olaylarının bofor ölçüsüyle “5 bofor” faktörünü aşmayan rüzgâr hızıyla birlikte oluştuğu anlamına gelir.
Ancak işin yapımını engelleyecek ani ve beklenmedik su hareketlenmeleri sonucunda oluşan hasarlar (sigortalının işin yapımında, rizikonun salimen tamamlanması için gerekli güvenlik önlemlerini eksiksiz almış olması halinde) teminat kapsamında değerlendirilecektir.

PROFESYONEL HİZMETLER KLOZU

İşbu poliçe metninde belirtilen sigorta bedellerine kadar; tazmini kabul edilebilir bir hasar veya ziya sonucu sigortalı kıymetlerin tamir edilmesi, ikame edilmesi veya yeniden inşa edilmesi işlemlerine zorunlu olarak ve makul ölçülerde katılan mimarların, eksperlerin, danışman mühendislerin ve diğer profesyonel görevlilerin ücretleri poliçe teminatındaki bir hasarın standart tespit masrafları hariç olmak ve yukarıda sözü edilen meslek sahiplerine normal zamanda ödenecek ücret tarifesini aşmamak koşuluyla sigortalı' ya tazminat olarak ödenecektir.

KL 509 TARAMA/YENİDEN TARAMA ÖZEL ŞARTI

Poliçe ve/veya eklerinde yer alan hüküm, şart ve istisnalarda aksine bir ifade yer almadıkça sigortacı, sigortalıya tarama, yeniden tarama, aşırı tarama veya bunlardan doğan hasar veya zarar için maruz kalınan herhangi bir masrafı tazmin etmeyecektir.